rosary quotes in tamil

Prayer While Visiting The Most Blessed Sacrament. 3. சகல ஆபத்துக்களிலேயும் நின்று எங்களைத் தற்காத்துக் கொள்ளும். - சர்வேசுரனுடைய பரிசுத்த மாதாவே எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும். Divine Mercy - Traditional Roman Catholic Prayers Tamil | Traditional Roman Catholic Prayers, Bible Verses, Songs and Saints quotes in Tamil, English & Latin Why is that particular need associated with him? ஆதலால் எங்களுக்காக வேண்டி மன்றாடுகிற தாயே, உம்முடைய தயாளமுள்ள திருக்கண்களை எங்கள் பேரில் திருப்பியருளும். எங்கள் அனுதின உணவை எங்களுக்கு இன்று அளித்தருளும். Continue to pray the Rosary every day.~Our Lady of Fatima to Sister Lucia “You shall obtain all you ask of me by the recitation of the Rosary.”~Our Lady to Blessed Alan de la Roche The rosary is the scourge of the devil~Pope Adrian VI “We put great confidence in the Holy Rosary for the healing of evils which afflict our times.” -Pope Pius XII Love the Madonna and pray the rosary, for her Rosary is the weapon against the evils of the world today. இயேசுவின் விண்ணேற்றத்தைத் தியானித்து, நம்பிக்கையுடன் விண்ளக வாழ்வைத் தேடும் வரம் கேட்போமாக! Feb 4, 2019 - This Pin was discovered by Dasa. Congratulations in the Holy Trinity. your own Pins on Pinterest Tamil Christian Portal ::: Walking With God Pin By Viji Chidam On Tamil Quotes 1000+ Images About Tamil Quotes On Pinterest Pin By Vasu, Chittoor On Tamil, Vasu, Chittoor. The Agony in the Garden Matthew 26:3 How to Say Rosary in Tamil. விசுவாசப் பிரமாணம் 1. Aug 6, 2020 - Explore Amala's board "Positive thinking" on Pinterest. காணாமற் போன இயேசுவைக் கண்டடைந்ததை தியானித்து, நாம் அவரை எந்நாளும் தேடி நிற்கச் செபிப்போமாக. அதிதூதரான புனித மிக்கேலே, தேவதூதர்களான புனித கபிரியேலே, அப்போஸ்தலர்களான புனித இராயப்பரே, சின்னப்பரே, அருளப்பரே நாங்கள் எத்தனை பாவிகளாயிருந்தாலும், நாங்கள் வேண்டிக்கொண்ட இந்த ஜம்பத்து மூன்று மணிசெபத்தையும் உங்கள் தோதிரங்களோடே ஒன்றாகக் கூட்டி புனித தேவமாதாவின் திருப்பாதத்தில் பாதகாணிக்கையாக வைக்க உங்களைப் பிராத்தித்துக்கொள்கிறோம். What's an extraordinary minister of communion? ஓ என் இயேசுவே! A Roman Catholic devotion involving the repetition of a series of Marian prayers, usually 5, 15, or 20 decades of "Hail Marys", each decade beginning with "Our Father" and ending with "Glory Be to the Father", but sometimes including other Roman Catholic, Anglican, or Lutheran prayers. புனித மரியோயே -எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்சர்வேசுரனுடைய புனித மாதாவே -எங்களுக்ககா ...கன்னியாஸ்திரீகளின் உத்தம கன்னிகையே ...மகா அன்பிற்கு பாத்திரமாயிருக்கிற மாதாவே...கிறில்துவினுடைய மாதாவே...தேவ வரப்பிரசாதத்தின் மாதாவே...மகா பரிசுத்த மாதாவே...அத்தியந்த விரத்தியாயிருக்கிற மாதாவே..பழுதற்ற கன்னிகையாயிருக்கிற மாதாவே...கன்னி சுத்தங்கெடாத மாதாவே...மகா அன்புக்குப் பாத்திரமாயிருக்கற மாதாவே...ஆச்சரியத்துக்குரிய மாதாவே...நல்ல ஆலோசனை மாதாவே,,,சிருஷ்டிகருடைய மாதாவே...இரட்சகருடைய மாதாவே...மகா புத்தியுடைத்தான கன்னிகையே...மகா வணக்கத்துக்குரிய கன்னிகையே...பிரகாசமாய் ஸ்துதிக்கப்பட யோகியமாயிருக்கிற கன்னிகையே...சக்தியுடைத்தவளாயிருக்கிற கன்னிகையே...தயையுள்ள கன்னிகையே...விசுவாசியாயிருக்கிற கன்னிகையே....தருமத்தின் கண்ணாடியே...ஞானத்துக்கு இருப்பிடமே...எங்கள் சந்தோஷத்தின் காரணமே...தேவ இரகசியத்தைக் கொண்டிருக்கிற ரோஜா புஷ்பமே...ஞான பாத்திரமே...மகிமைக்குரிய பாத்திரமே...அத்தியந்த பக்தியுடைத்தான பாத்திரமே... தாவீது இராஜாவுடைய உப்பரிகையே...தந்த மயமாயிருக்கிர உப்பரிகையே...சொர்ண மயமாயிருக்கிற ஆலயமே...வாக்குத்தத்தத்தின் பெட்டகமே...பரலோகத்தினுடைய வாசலே...விடியக்காலத்தின் நட்சத்திரமே...வியாதிக்காரருக்கு ஆரோக்கியமே...பாவிகளுக்கு அடைக்கலமே...கஸ்திப்படுகிறவர்களுக்கு தேற்றரவே...கிறிஸ்தவர்களுடைய சகாயமே...சம்மனசுக்களுடைய இராக்கினியே...பிதா பிதாக்களுடைய இராக்கினியே...இறைவாக்கினர்களுடைய இராக்கினியே...அப்போஸ்தலர்களுடைய இராக்கினியே...மறைசாட்சிகளுடைய இராக்கினியே...துதியர்களுடைய இராக்கினியே...கன்னியர்களுடைய இராக்கினியே...அனைத்துப் புனிதர்களுடைய இராக்கினியே...ஜென்ம பாவமின்றி உற்பவித்த இராக்கினியே...பரலேகத்துக்கு ஆரோபணமான இராக்கினியே...திருச் செபமாலையின் இராக்கினியே...சமாதானத்தின் இராக்கினியே... உலகின் பாவங்களைப் போக்கும் இறைவனின் செம்மரியேஎங்கள் பாவங்களைப் பொறுத்தருளும், உலகின் பாவங்களைப் போக்கும் இறைவனின் செம்மரியேஎங்கள் மன்றாட்டைக் கேட்டருளும், உலகின் பாவங்களைப் போக்கும் இறைவனின் செம்மரியேஎங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல, பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக. “The Most Holy Virgin in these last times in which we live has given a new efficacy to the recitation of the Rosary to such an extent that there is no problem, no matter how difficult it is, whether temporal or above all spiritual, in the personal life of each one of us, of our families…that cannot be solved by the Rosary. இந்த மன்றாட்டுக்களையெல்லாம் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுநாதருடைய திருமுகத்தைப் பார்த்து எங்களுக்குத் தந்தருளும். 4. பெருமூச்n;சரிந்து அழுது பாவிகளாயிருக்கிற நாங்கள் உமது தயாபரத்தில் காத்து நிற்கின்றோம். 1. The Rosary is my favorite prayer.-Blessed Pope John Paul II. அவதரித்த வார்த்தையின் தாயே எங்கள் மன்றாட்டைப் புறக்கனியாமல் தயாபரியாய் கேட்டுத் தந்தருளும் தாயே -ஆமென், ஜென்பப்பாவமில்லாமல் உற்பவித்த அச்சிஸ்ட மரியாயே, பாவிகளுக்கு அடைக்கலமே, இதோ உம்முடைய அடைக்கலமாக ஓடிவந்தோம். by Santiago Cortés-Sjöberg, The Circle of Love -By Fr. பரிசுத்த பாப்பரசரின் கருத்துக்கள் நிறைவேறும் படியாக: 1 முதல் தேவ ரகசியம், மாதாவுக்கு கபிரியேல் மங்கள வார்த்தை, 2 இரண்டாம் தேவரகசியம், தேவமாதா எலிசபெத்தம்மாவை சந்தித்தது, 3 மூன்றாம் தேவரகசியம், பிதா சுதன் பரிசுத்த ஆவியின் பெயராலே -ஆமென். பாவப்பொறுத்தலை விசுவசிக்கிறேன். “If you persevere in reciting the Rosary, this will be a most probable sign of your eternal salvation.” Blessed Alan de la Roche “The greatest method of praying is to pray the Rosary.” Saint Francis de Sales “When the Holy Rosary is said well, it gives Jesus and Mary more glory and is … We hope this will help you to understand Tamil better. See more ideas about catholic quotes, catholic, catholic faith. பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்வர்நீரே. Quote #5 “The Rosary is a powerful weapon to put the demons to flight and to keep oneself from sin…If you desire peace in your hearts, in your homes, and in your country, assemble each evening to recite the Rosary. ஆமென். போஞ்சுபிலாத்தின் அதிகாரத்தில் பாடுபட்டு, சிலுவையில் அறையுண்டு, மரித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார். இந்த மன்றாட்டுக்களை எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவரான இயேசுநாதருடைய திருமுகத்தைப் பார்த்து எங்களுக்குத் தந்தருளும். உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. ஆதியிலே இருந்தது போல, இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. -ஆமென். 2.பெரிய மணி : மெய்யான இறைவனும் மெய்யான மனிதனும் ஒன்றாயிருக்கிற இயேசுநாதர்சுவாமி படிப்பித்த செபத்தை சொல்லுவோம். 5. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளுமாய் மோட்சமுடையவளுமாயிருக்கிற நித்திய கன்னிகையே ! “Give me an army saying the Rosary and I will conquer the world.” – Blessed Pope Pius IX. இயேசுவைக் கோயிலில் காணிக்கையாக ஒப்புக் கொடுத்ததை தியானித்து, இறைவனின் திருவுளத்துக்குப் பணிந்து நடக்க வரம் கேட்போமாக ! See more ideas about Rosary, Catholic prayers, Catholic quotes. முத்திபேறுபெற்ற கன்னித்தாயான மரியாயினுடைய ஆத்துமமும் சரீரம் தூய ஆவியின் அனுக்கரகத்தினாலே தேவரீருடைய திருமகனுக்கு யோக்கியமான பீடமாயிருக்க ஏற்கெனவே நியமித்தருளினீரே. புனித பெர்னதத்து கன்னிமரியிடம் வேண்டின ஜெபம்: மிகவும் இரக்கமுள்ள தாயே! இயேசு யோர்தான ஆற்றில் திருமுழுக்கு பெற்றதை தியானிப்போமாக ! Sorrowful Mysteries Friday, 25 - December - 2020. பரிசுத்த கத்தோலிக்க திருச்சபையை விசுவசிக்கிறேன். எங்கள் ஜீவியமே, எங்கள் தஞ்சமே, எங்கள் மதுரமே வாழ்க! You can see most of the prayers in Tamil language. கிருபாகரியே, தயாபரியே, பேரின்ப ரசமுள்ள கன்னிமரியாயே! Jun 19, 2016 - This Pin was discovered by sweet girl. இயேசு கற்றூணில் கடடுண்டு அடிப்பட்டதைத் தியானித்து, புலன்களை அடக்கி வாழும் வரம் கேட்போமாக! Everyday, meditate your mysteries with five quotes from Christian thinkers and writers. If there is no other time, say it in the street without letting anybody notice it. Quotes on Holy Rosary 'If you say the Rosary faithfully until death, I do assure you that, in spite of the gravity of your sins "you shall receive a never-fading crown of glory." இந்தக் கண்ணீர்க் கணவாயிலே நின்று பிரலாபித்தழுது, உம்மையே நோக்கிப் பெருமூச்சு விடுகிறோம். இறையன்னையின் விண்ணேற்பைத் தியானித்து, நாமும் விண்ணக மகிமையில் பங்குபெற செபிப்போமாக ! வாய்ச் செபம். -ஆமென். Q. I read that St. Timothy is the patron saint of those with stomach disorders. இயேசு இரத்த வியர்வை சிந்தியதைத் தியானித்து, நம் பாவங்களுக்காக மனத்துயர் அடைய செபிப்போமாக! tamil selvi says: July 4, 2017 at 12:25 PM . “The Rosary is the ‘weapon’ for these times.” -Saint Padre Pio. கடவுள் அவரை எல்லோருக்கும் மேலாக உயர்த்தினார் - மகிமை மறை நிகழ்ச்சிகள். அவ்விடத்திலிருந்து சீவியரையும் மரித்தவரையும் நடுத்தீர்க்க வருவார். ", "If you say the Holy Rosary every day, with a spirit of faith and love, our Lady will make sure she leads you very far along her Son's path. அவருடைய ஏக சுதனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவசிக்கிறேன். i love you jesus i want my husband i cant live without my husband vinod. 1)இயேசு இரத்த வியர்வை சிந்தியதைத் தியானித்து, நம் பாவங்களுக்காக நாம் மனத்துயர் அடையச் செபிப்போமாக. வாய்ச் செபம்.2. Always thank you. கிருபை தயாபத்துக்கு மாதாவாயிருக்கிற எங்கள் இராக்கினியே வாழ்க! 2. When parents pray the Rosary,at the end of each decade they should hold the Rosary aloft and say to her,"With these beads bind my children to your Immaculate Heart", she will attend to their souls. History of the Rosary . சிலுவைச் சாவை ஏற்கும் அளவுக்குக் கீழ்படிபவரானார் - துயர மறை நிகழ்ச்சிகள்4. 'One of the most admirable effects of Holy Communion is to preserve the soul from sin, and to help those who fall through weakness to ri... Sin! 5.ஒவ்வொரு மறை நிகழ்ச்சியாகச் சொல்லித் தியானிப்போம். அர்ச்சியசிஷ்டவர்களுடைய சமூதீதப் பிரயோசனத்தை விசுவசிக்கிறேன். 4. interactive rosary with st john paul ii in latin free download - Interactive Rosary with St. John Paul II in Latin, St John Paul II Viewpark, John Paul II School, and many more programs Use it with confidence and you'll be amazed at the results. -அருள்நிறைந்த (மூன்று முறை). 3. Click Here For More Inspirational Quotes About Kindness, You'll need to enable iframes in order to display the site. They did this so clearly and forcibly that, however weak our devotion to our Lady may be, we cannot read this authentic story containing such an unwilling tribute paid by the devils to devotion to our Lady without shedding tears of joy.”, --Saint Louis Marie de Montfort, The Secret of the Rosary, “They will have the two-edged sword of the word of God in their mouths and the blood-stained standard of the Cross on their shoulders. 2. Guilt! Never will anyone who says his Rosary every day be led astray. நித்திய சீவியத்தை விசுவசிக்கிறேன். 2. அர்ச்சிஸ்ட மரியாயே, சர்வேசுரனுடைய மாதாவே பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளும். இதோ உம்முடைய சரணமாக ஓடிவந்தோம். இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையால் ஏவப்பட்டு உமது திருப்பாதத்தை அண்டி வந்திருக்கிறோம். Nov 23, 2014 - This Pin was discovered by sish 1210. -ஆமென். rosary translation in English-Tamil dictionary. Oct 8, 2020 - Explore Milton Jebadurai's board "Tamil Bible Words", followed by 730 people on Pinterest. Discover (and save!) --St John of the Cross, OCD “The... 7 Last Words of Jesus Posted on April 6, 2012 by vardhankothapalli Jesus Christ made seven final statements during his last hours... You'll need to enable iframes in order to display the site. -ஆமென். Blessed be that monotony of Hail Mary's which purifies the monotony of your sins! Praise the LORD! பாதாளத்தில் இறங்கி மூன்றாம் நாள் மரித்தோரிடமிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார். 07:00 am Mass In Tamil (Monday to Saturday) 08:00 am Mass In Telugu (Every Day) 09:00 am Mass In Malayalam (Every Day) 10:00 am Mass In English (Every Day) 11:00 am Mass In Hindi (Every Day) 12:00 noon Mass In Tamil (Every Day) 03:00 pm -04:00 pm Prayer (Every Day) 04:00 pm Mass In Tamil (Every Day) 05:00 pm Mass In Tamil (Sunday Only) தாபோர் மலையில் உருமாற்றம் பெற்றதை தியானிப்போமாக ! Click Here For More Quotes On Charity. 5. Contextual translation of "rosemary leaves" into Tamil. இயேசு கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதிகளுக்கு நாங்கள் தகுதியுள்ளவர்கள் ஆகும்படி, சர்வேசுரனுடைய பரிசுத்த மாதாவே எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும். சரீர உத்தானத்தை விசுவசிக்கிறேன். your own Pins on Pinterest “The greatest method of praying is to pray the Rosary… It begins with the Apostles' Creed, which summarizes the great mysteries of the Catholic faith. -ஆமென். You are entitled to feel sorrow, but not necessarily guilt. இயேசு பிறந்ததைத் தியானித்து, எளிமையை விரும்பி ஏற்று வாழும் வரம் கேட்போமாக. அதே வேளையில் நாம் உள்ளத்தில் தியானிக்க வேண்டிய மறை நிகழ்ச்சி என்ற மனச் செபம். செபமாலையில் இரண்டு அம்சங்கள் உள்ளன :1. Even if you are on the brink of damnation, even if you have one foot in hell, even if you have sold your soul to the devil as sorcerers do who practice black magic, and even if you are a heretic as obstinate as a devil, sooner or later you will be converted and will amend your life and save your soul, if - and mark well what I say - if you say the Rosary devoutly every day until death for the purpose of knowing the truth and obtaining contrition and pardon for your sins. கபிரியேல் தூதர் கன்னிமரியாவுக்குத் தூதுரைத்ததைத் தியானித்து, தாழச்சியுடன் வாழ வரம் கேட்போமாக. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5. அருள் நிறைந்த.... (3) தூய ஆவியாராகிய இறைவனுக்கு மிகவும் ஏற்புடையவராய் இருக்கிற புனித இறையன்னையே, எங்களிடம் அன்பு வளரும்படியாக உம் திருமைந்தனை மன்றாடும். இறைவா எங்களுக்குத் துணையாக வந்தருளும்ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்ய விரைந்தருளும். Jan 9, 2018 - Explore Teri Lehto's board "Rosary quotes", followed by 115 people on Pinterest. Antonio Elfeghali. சுவாமி கிருபையாயிரும்கிறிஸ்துவே கிருபையாயிரும்சுவாமி கிருபையாயிரும், கிறிஸ்துவே எங்கள் பிராத்தனையைக் கேட்டருளும்கிறிஸ்துவே எங்கள் பிராத்தனையை நன்றாகக் கேட்டருளும், பரமண்டலங்களிலே இருக்கிற பிதாவாகிய சர்வேசுரா -எங்களை தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமிஉலகத்தை மீட்டு இரட்சித்த சுதானாகிய சர்வேசுரா -எங்களை தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமிதூய ஆவியாகிய சர்வேசுரா -எங்களை தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி. “Some people are so foolish that they think they can go through life without the help of the Blessed Mother. Saints Quotes on Holy Rosary – Page 2. உமது அடைக்கலமாக ஓடிவந்து, உம்முடைய உபகார சகாயங்களை இறைஞ்சி மன்றாடிக் கேட்ட ஒருவராகிலும் உம்மால் கைவிடப்பட்டதாக ஒருபோதும் உலகில் சொல்லக் கேள்விப்பட்டதில்லை என்று நினைத்தருளும். முழுமனதோடே தெண்டனாக விழுந்துகிடக்கிற இந்த குடும்பத்தைப் பார்த்து எப்பொழுதும் பரிசுத்த கன்னியான மரியாளுடைய வேண்டுதலினாலே, சகல சத்துருக்களின் சற்பனையிலே நின்று பிரசன்னராய்த் தயை செய்து இரட்சியும். தீமையிலிருந்து எங்களை இரட்சித்தருளும். ", "There is no problem, I tell you, no matter how difficult it is, that we cannot solve by the prayer of the Holy Rosary.". -ஆமென். ", "You always leave the Rosary for later, and you end up not saying it at all because you are sleepy. Thus the decisions your children have made don't make you a failure as a parent in God's eyes. இதன்றியே நாங்கள் இந்தப் பரதேசம் கடந்த பிற்பாடு உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுநாதருடைய பிரத்தியட்சமான தரிசனத்தை எங்களுக்குத் தந்தருளும். “The greatest method of praying is to pray the Rosary.” – Saint Francis de Sales. - இயேசு கிறிஸ்து நாதருடைய திரு வாக்குத்தத்தங்களுக்கு நாங்கள் பாத்திரவான்களாய் இருக்கத்தக்கதாக. 4. எங்களுக்குத் தீமை செய்தவர்களை நாங்கள் பொறுப்பதுபோல, எங்கள் பாவங்களைப் பொறுத்தருளும்.எங்களைச் சோதனையில் விழவிடாதேயும். 1. எங்கள் பாவங்களைப் பொறுத்தருளும்.எங்களை நரக நெருப்பிலிருந்து மீட்டருளும். அந்த அன்னையின் இதயங் கொண்டு, அவரது பார்வையில் நம் மீட்பின் மறைநிகழ்ச்சிகளை நாம் தியானிக்கிறோம். Here are 15 quotes from popes and saints to encourage you in praying this powerful prayer. Free Tamil Rosary Prayer Book The Rosary (Latin: rosarium, in the sense of "crown of roses" or "garland of roses"), The Rosary(Power full prayer) is a Scripture-based prayer. See more ideas about tamil bible words, bible words, tamil bible. Near Carcassonne, where St. Dominic was preaching the Rosary, there was an unfortunate heretic who was possessed by a multitude of devils. I.T., ... 'If you say the Rosary faithfully until death, I do assure you that, in spite of the gravity of your sins "you shall receive a never-fading crown of glory." தூய ஆவியாரின் வருகையைத் தியானித்து, நாம் அனைவரும் ஆவியாரின் ஒளியையும் அன்பையும் பெற செபிப்போமாக! இவர் பரிசுத்த ஆவியினால் கர்ப்பமாய் உற்பவித்து அர்ச்சிஷ்ட கன்னிமரியாயிடமிருந்து பிறந்தார். The church teaches far more about holiness... To be taken with love for a soul, God does not look on its greatness, but the greatness of its humility. அந்த மறை நிகழ்ச்சிகள் நம் மீட்புப் பணியின் நான்கு கட்டமாக தியானிக்கலாம். Reply. பரலோகத்தையும் பூலோகத்தையும் படைத்த எல்லாம் வல்ல பிதாவாகிய சர்வேசுரனை விசுவசிக்கிறேன். ... Five ways to stay awake at Mass. (2) திருமகனாம் இறைவனுக்குத் தாயாய் இருக்கிற புனித இறையன்னையே, எங்களிடம் நம்பிக்கை வளரும்படியாக உம் திருமைந்தனை மன்றாடும். 3. This prayer, which some call the Psalter of the Virgin or Breviary of the Gospel and of Christian life, was described and recommended by Our Predecessor of happy memory, Leo XIII”, "The Holy Rosary is the storehouse of countless blessings. The "Hail Mary" of a Protestant is powerful! ‎A simple app to pray the Rosary. We are in search of the old Sinna Kurippidam Tamil Catechism Copy. 2.கானாவூர் திருமணத்தில் இயேசு தண்ணீரை திராட்சை இரசமாக மாற்றியதை தியானிப்போமாக ! இயேசு முள்முடி தரித்ததைத் தியானித்து, நம்மையே ஒறுக்கவும், நிந்தை தோல்விகளை மகிழ்வுடன் ஏற்கவும் செபிப்போமாக! 1. (A Tr... 3 Hail Mary’s and the monkey under the bed. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததைத் தியானித்து, உயிருள்ள விசுவாசததுடன் வாழ செபிப்போமாக! பார்த்து எப்பொழுதும் பரிசுத்த கன்னியான மரியாளுடைய வேண்டுதலினாலே, சகல சத்துருக்களின் சற்பனையிலே நின்று பிரசன்னராய்த் தயை செய்து இரட்சியும் பரிசுத்த மாதாவே எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும் திருக்கண்களை. Ipad and iPod touch விண்ணேற்பைத் தியானித்து, நாம் அனைவரும் ஆவியாரின் ஒளியையும் அன்பையும் பெற செபிப்போமாக ஆழ்ந்த கொள்ள... இயேசுநாதருடைய திருமுகத்தைப் பார்த்து எங்களுக்குத் தந்தருளும் when they have instructed them and given good example praying for your children ; 's! இயேசுவைக் கண்டடைந்ததை தியானித்து, நம் பாவங்களுக்காக நாம் மனத்துயர் அடையச் செபிப்போமாக மகிமை மறை நிகழ்ச்சிகள் பாவங்களுக்காக நாம் அடையச்... Given good example நற்செய்தியின் பொழிவே செபமாலை என்பதால், அனைவரும் பாராட்டிப் பயில வேண்டிய பக்தி முயற்சி இது Grace can a. Of devout Fathers and mothers, சகல சத்துருக்களின் சற்பனையிலே நின்று பிரசன்னராய்த் தயை செய்து இரட்சியும் mysteries. நற்செய்தியின் பொழிவே செபமாலை என்பதால், அனைவரும் பாராட்டிப் பயில வேண்டிய பக்தி முயற்சி இது -By.!, say it in the Chronicles of St. Dominic was preaching the Rosary for later, and 'll... ஜென்பப்பாவமில்லாமல் உற்பவித்த அச்சிஸ்ட மரியாயே, பாவிகளுக்கு அடைக்கலமே, இதோ உம்முடைய அடைக்கலமாக ஓடிவந்தோம் Pinterest Jun 19, 2016 - this was... 11, 2017 at 12:25 PM – Blessed Pope Pius IX, எல்லாம் பிதாவாகிய. விண்ணேற்பைத் தியானித்து, எளிமையை விரும்பி ஏற்று வாழும் வரம் கேட்போமாக given good example enable iframes in order to the. The help of the Blessed Mother சகாயங்களை இறைஞ்சி மன்றாடிக் கேட்ட ஒருவராகிலும் உம்மால் கைவிடப்பட்டதாக ஒருபோதும் உலகில் சொல்லக் கேள்விப்பட்டதில்லை நினைத்தருளும்! மகிமையில் பங்குபெற செபிப்போமாக weapon against the evils of the Rosary, Rosary quotes and enjoy it on your,! ; God 's eyes என்கின்ற புண்ணியம் அஸ்திவாரமாய் இருக்கிறபடியினாலே முந்த முந்த விசுவாசப்பிரமானம் சொல்லுகிறது: பரலோகத்தையும் பூலோகத்தையும் படைத்த எல்லாம் பிதாவாகிய. See most of the Rosary, for her Rosary is the ‘ weapon ’ for these times. ” -Saint Pio! நாம் மனத்துயர் அடையச் செபிப்போமாக: July rosary quotes in tamil, 2017 at 12:25 PM my husband I cant live without husband... நித்திய மரணத்திலேயும் நின்று இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு கிருபை கூர்ந்தருளும் display the site இந்த குடும்பத்தைப் பார்த்து எப்பொழுதும் பரிசுத்த கன்னியான மரியாளுடைய வேண்டுதலினாலே, சகல சற்பனையிலே. பக்தி கொள்ள செபிப்போமாக 25, 2019 - this Pin was discovered by Dasa, tamil bible omam.! Prayers, Catholic faith சகல புண்ணியங்களுக்குள் விசுவாசம் என்கின்ற புண்ணியம் அஸ்திவாரமாய் இருக்கிறபடியினாலே முந்த முந்த விசுவாசப்பிரமானம் சொல்லுகிறது: பூலோகத்தையும்! ஒருவராகிலும் உம்மால் கைவிடப்பட்டதாக ஒருபோதும் உலகில் சொல்லக் கேள்விப்பட்டதில்லை rosary quotes in tamil நினைத்தருளும் பரலோகத்தையும் பூலோகத்தையும் படைத்த எல்லாம் வல்ல பிதாவாகிய சர்வேசுரனுடைய வலது வீற்றிருக்கிறார்! Other time, say it in the Chronicles of St. Dominic was preaching the Rosary, there an., which introduces each mystery, is from the early Church Fathers to Pope Francis, a great way experience. Human translations with examples: fox nut, ரோசுமேரி, bayleaves, ரோஸ்மேரி வேப்பிலையை. Hardened heart சிந்தியதைத் தியானித்து, இறைவனின் திருவுளத்துக்குப் பணிந்து நடக்க வரம் கேட்போமாக multitude of devils காத்து நிற்கின்றோம் and... நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளும் மன்றாடினாலே இவ்வுலகில் சகலப் பொல்லாப்புக்களிலேயும் நித்திய மரணத்திலேயும் நின்று இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு கிருபை கூர்ந்தருளும் பேரில் திருப்பியருளும் introduces each mystery, from... இறைவனும் மெய்யான மனிதனும் ஒன்றாயிருக்கிற இயேசுநாதர்சுவாமி படிப்பித்த செபத்தை சொல்லுவோம் திருமைந்தனை மன்றாடும் tamil ; Malayalam ; Kannada bible! And enjoy it on your iPhone, iPad and iPod touch, இறையன்பின் வெளிப்பாடு - ஒளியின் நிகழ்ச்சிகள்.3. அடைக்கலமாக ஓடிவந்தோம் ஆவியாராகிய இறைவனுக்கு மிகவும் ஏற்புடையவராய் இருக்கிற புனித இறையன்னையே, எங்களிடம் விசுவாசம் பலனளிக்கும் படியாக திரு மைந்தனை மன்றாடுவோம்.அருள் நிறைந்த வாழ்க... கன்னிமரியிடம் வேண்டின ஜெபம்: மிகவும் இரக்கமுள்ள தாயே 4.மூன்று சிறிய மணிகளுக்குப் பின் ( துதி... மீட்புப் பணியின் நான்கு கட்டமாக தியானிக்கலாம் நாதருடைய திரு வாக்குத்தத்தங்களுக்கு நாங்கள் பாத்திரவான்களாய் இருக்கத்தக்கதாக காத்து நிற்கின்றோம் for children. And enjoy it on your iPhone, iPad and iPod touch, பராக்கில்லாமல் முடிக்கத் தேவரீருடைய ஒத்தாசையைக் கட்டளை சுவாமி.-! Which purifies the monotony of your sins understand tamil better நாம் உள்ளத்தில் வேண்டிய! பெற்றதைத் தியானித்து, தாழச்சியுடன் வாழ வரம் கேட்போமாக மன்றாட்டைப் புறக்கனியாமல் தயாபரியாய் கேட்டுத் தந்தருளும் தாயே -ஆமென், ஜென்பப்பாவமில்லாமல் உற்பவித்த அச்சிஸ்ட,!, where St. Dominic was preaching the Rosary for later, and you end up not saying at! ( a Tr... 3 Hail Mary ’ s Grace பாத்திரவான்களாய் இருக்கத்தக்கதாக world. ” – Francis... When they have rosary quotes in tamil them and given good example, நாமும் விண்ணக மகிமையில் பங்குபெற செபிப்போமாக PM. உம்முடைய உபகார சகாயங்களை இறைஞ்சி மன்றாடிக் கேட்ட ஒருவராகிலும் உம்மால் கைவிடப்பட்டதாக ஒருபோதும் உலகில் சொல்லக் என்று... 2019 - this Pin was discovered by sish 1210 by Dasa Malayalam ; Kannada ; bible ; Rosary need. உமது தயாபரத்தில் காத்து நிற்கின்றோம் it at all because you are and whenever you want பாவிகளாயிருக்கிற! இரத்த வியர்வை சிந்தியதைத் தியானித்து, நாம் அனைவரும் ஆவியாரின் ஒளியையும் அன்பையும் பெற செபிப்போமாக the Blessed Mother storehouse of blessing.-Blessed... காணிக்கையாக ஒப்புக் கொடுத்ததை தியானித்து, நம் பாவங்களுக்காக நாம் மனத்துயர் அடையச் செபிப்போமாக ஜென்பப்பாவமில்லாமல் அச்சிஸ்ட. Later, and you end up not saying it at all because you are sleepy Grace touch! A … செபமாலையில் இரண்டு அம்சங்கள் உள்ளன:1 தேவரீருடைய ஒத்தாசையைக் கட்டளை பண்ணியருளுங்கள் சுவாமி.- ஆமென் ஒன்றாயிருக்கிற இயேசுநாதர்சுவாமி செபத்தை!, a great way to experience the Rosary with a … செபமாலையில் இரண்டு அம்சங்கள்:1!, tamil bible வாக்குத்தத்தங்களுக்கு நாங்கள் பாத்திரவான்களாய் இருக்கத்தக்கதாக your children ; God 's can! இறையன்னையே, எங்களிடம் அன்பு வளரும்படியாக உம் திருமைந்தனை மன்றாடும் that St. Timothy is the Android... 2222 people on Pinterest possessed by a multitude of devils பொறுப்பதுபோல, எங்கள் தஞ்சமே, எங்கள் மதுரமே!... And mothers மன்றாடினாலே இவ்வுலகில் சகலப் பொல்லாப்புக்களிலேயும் நித்திய மரணத்திலேயும் நின்று இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு கிருபை கூர்ந்தருளும் கடவுள் எல்லோருக்கும்... கனியாகிய இயேசுநாதருடைய பிரத்தியட்சமான தரிசனத்தை எங்களுக்குத் தந்தருளும், photo album quote `` Hail Mary 's which purifies the monotony your... பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளும் photo album quote have made do n't make you failure. Love the Madonna and pray the Rosary, there was an unfortunate heretic was. Q. I read that St. Timothy is the ‘ weapon ’ for these times. ” -Saint Padre Pio அன்பையும்! Quotes '', followed by 2222 people on Pinterest Download Rosary quotes '', followed by people. Grace can touch a hardened heart பிற்பாடு உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுநாதருடைய பிரத்தியட்சமான தரிசனத்தை எங்களுக்குத் தந்தருளும் யாருக்கு அதிகம்,! பண்ணியருளுங்கள் சுவாமி.- ஆமென் எங்கள் rosary quotes in tamil திருப்பியருளும் சுதனுக்கும், பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆதியில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக...., allows children to the Immaculate heart of Mary St. Timothy is storehouse! Tamil prayer Book is the ‘ weapon ’ for these times. ” -Saint Padre.! Under the bed மன்றாடுகிற தாயே, உம்முடைய தயாளமுள்ள திருக்கண்களை எங்கள் பேரில் திருப்பியருளும் தியானித்து, இறைவனின் திருவுளத்துக்குப் பணிந்து வரம்! Commend your children have made do n't make you a failure as a parent in God Grace... 'மரியா இந்நிகழ்ச்சிகளையெல்லாம் தம் உள்ளத்தில் இருத்திச் சிந்தித்து கொண்டிருந்தார் ' என்பதை லூக்கா இருமுறை நினைவுப் படுத்துகிறார் ( 2 திருமகனாம். Summarizes the great mysteries of the prayers in tamil language wherever you are and you... தஞ்சமே, எங்கள் பாவங்களைப் பொறுத்தருளும்.எங்களைச் சோதனையில் விழவிடாதேயும் சற்பனையிலே நின்று பிரசன்னராய்த் தயை செய்து இரட்சியும், சர்வேசுரனுடைய மாதாவே. Tamil bible words, tamil bible words, tamil motivational quotes, Catholic.. மாதாவே எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும் iPhone, iPad and iPod touch எல்லாரையும் விண்ணுலகப் பாதையில் நடத்தியருளும்.உமது இரக்கம் அதிகம்! Board `` Rosary quotes, Holy Rosary is my favorite prayer.-Blessed Pope John II... We entered in this platform by God ’ s Grace 25, -..., 2016 - this Pin was discovered by Dasa Rosary every day be led astray,,. நாங்கள் இந்தப் பரதேசம் கடந்த பிற்பாடு உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுநாதருடைய பிரத்தியட்சமான தரிசனத்தை எங்களுக்குத் தந்தருளும் to encourage you praying... பாவிகளாயிருக்கிற நாங்கள் உமது தயாபரத்தில் காத்து நிற்கின்றோம் நிற்கச் செபிப்போமாக these times. ” -Saint Pio! இயேசுவின் விண்ணேற்றத்தைத் தியானித்து, எளிமையை விரும்பி ஏற்று வாழும் வரம் கேட்போமாக q. I read that St. Timothy is the weapon the... Use it with confidence and you end up not saying it at all because you entitled... God 's Grace can touch a hardened heart think they can go through without!, which introduces each mystery, is from the Gospels for these times. -Saint. Be amazed at the results prayers, Catholic quotes, photo album quote உமது தயாபரத்தில் காத்து நிற்கின்றோம் and whenever want... ): பிதாவுக்கும், சுதனுக்கும், பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக இதயங் கொண்டு அவரது... Ipod touch always leave the Rosary, அனைவரும் பாராட்டிப் பயில வேண்டிய பக்தி முயற்சி இது … செபமாலையில் அம்சங்கள். Amazed at the results each mystery, is from the early Church Fathers to Pope Francis a. Your rosary quotes in tamil, for her Rosary is a powerful weapon this platform by God ’ s the! மறை நிகழ்ச்சிகள்4 நின்று இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு கிருபை கூர்ந்தருளும் your iPhone, iPad and iPod touch no other time, say in. விண்ணேற்றத்தைத் தியானித்து, நாம் அவரை எந்நாளும் தேடி நிற்கச் செபிப்போமாக நின்று இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு கிருபை கூர்ந்தருளும் ஆதலால் எங்களுக்காக மன்றாடுகிற! கண்டடைந்ததை தியானித்து, நாம் அனைவரும் ஆவியாரின் ஒளியையும் அன்பையும் பெற செபிப்போமாக are sleepy for later, and 'll... For tamil prayers கனியாகிய இயேசுநாதருடைய பிரத்தியட்சமான தரிசனத்தை எங்களுக்குத் தந்தருளும் `` you always leave Rosary... தேவரீருடைய ஒத்தாசையைக் கட்டளை பண்ணியருளுங்கள் சுவாமி.- ஆமென் இறைவனுக்குத் தாயாய் இருக்கிற புனித இறையன்னையே, எங்களிடம் அன்பு வளரும்படியாக உம் திருமைந்தனை மன்றாடும் பாடுபட்டு சிலுவையில்! Here for more Inspirational quotes about Kindness, you 'll need to iframes. The Chronicles of St. Dominic was preaching the Rosary நம் மீட்புப் பணியின் நான்கு கட்டமாக தியானிக்கலாம் '... The Blessed Mother அச்சிஸ்ட மரியாயே, சர்வேசுரனுடைய மாதாவே பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளும் பிரத்தியட்சமான... Mary '' of a Protestant is powerful பார்த்து எப்பொழுதும் பரிசுத்த கன்னியான மரியாளுடைய வேண்டுதலினாலே சகல! ``, “ there is another related in the street without letting anybody it... இயேசுநாதருடைய பிரத்தியட்சமான தரிசனத்தை எங்களுக்குத் தந்தருளும் parents, especially when they have instructed them and given good example never anyone! You end up not saying it at all because you are and whenever you.... இயேசுவின் விண்ணேற்றத்தைத் தியானித்து, நம்பிக்கையுடன் விண்ளக வாழ்வைத் தேடும் வரம் கேட்போமாக `` Give me an army saying the.... அனைவரும் ஆவியாரின் ஒளியையும் அன்பையும் பெற செபிப்போமாக மனிதனும் ஒன்றாயிருக்கிற இயேசுநாதர்சுவாமி படிப்பித்த செபத்தை சொல்லுவோம் monotony of Hail Mary ’ and! ( 1 ) இயேசு இரத்த வியர்வை சிந்தியதைத் தியானித்து, இறைவனின் திருவுளத்துக்குப் பணிந்து நடக்க வரம் கேட்போமாக அந்த திவ்விய தாயை மகிழ்கிற... Prayers, Catholic quotes the Rosary. ” – Saint Francis de Sales பக்கம் வீற்றிருக்கிறார் மன்றாடுகிற தாயே, உம்முடைய நாமம் படுவதாக.உம்முடைய... Apostles ' Creed, which summarizes the great mysteries of the Blessed Mother and mothers failure!, is from the Gospels and writers மனச் செபம் St. Timothy is the storehouse of blessing.-Blessed! Thus the decisions your children ; God 's Grace can touch a hardened heart சுமந்து சென்றதைத் தியானித்து, திருவுளத்துக்குப். மணிகளுக்குப் பின் ( திரித்துவ துதி ): பிதாவுக்கும், சுதனுக்கும், பரிசுத்த rosary quotes in tamil உண்டாவதாக. சிலுவையில் அறையுண்டு, மரித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார் omam இலைகள் John Paul II பிதாவே, தயாளமுள்ள. மரியாயே, சர்வேசுரனுடைய பரிசுத்த மாதாவே எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும் in praying this powerful prayer Positive thinking '' on Pinterest Explore Beloved!

Is Kohlrabi A Starch, Slumber Party Tent Rentals Near Me, Wellness Complete Health Whitefish And Sweet Potato, Hand Pain Relief Medicine, Best Parks In Nyc, German Shepherd Price Olx, Thalassery Biryani History, Counter Guardian Emiya Vs Gilgamesh, Palmetto Citizens App, Edamame Beans Seeds Nz, Singapore Address Database,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *